Algemene voorwaarden en privacyverklaring
Praktijk Kinder- en jeugd Psychologie Utrecht

Praktijk Kinder- en jeugd psychologie Utrecht hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Uw dossier
De wet verplicht pedagogen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldige onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Uw rechten
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding
Wij hebben als pedagogen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en uw kinderen
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.

Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Klachten/ opmerkingen
Wanneer u een klacht of opmerking heeft kunt u dit ten allen tijden met de behandelaar bespreken.

Beroepscodes
Kinder- en jeugdpsychologie Utrecht spant zich in gegeven opdrachten optimaal uit te voeren, aansluitend bij de beroepscodes van de Nederlande Vereniging voor Orthopedagogen (NVO), Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Tarief
Kinder- en jeugdpsychologie Utrecht heeft geen contracten met de gemeente of zorgverzekeraars, hetgeen betekent dat de zorg niet wordt vergoed. Er wordt een tarief gehanteerd van €110,70 (BTW-vrij) per behandelsessie/afspraak voor particulieren (intake/diagnostiekafspraken doorgaans 60 minuten, behandelafspraken 45 minuten). Afspraken graag minimaal 24 uur van te voren afzeggen. Bij afspraken die niet 24 uur van te voren worden afgezegd, wordt €50,- in rekening gebracht.

Ik heb geen contract met de gemeente of zorgverzekeraars, hetgeen betekent dat de zorg niet wordt vergoed.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijk, zie onderstaande gegevens.

Praktijk Kinder- en jeugd Psychologie Utrecht
Rozemarijn van Pagée, orthopedagoog-generalist NVO / IMH-specialist
rozemarijn@kjputrecht.nl